Manual de teologia franciscana.txt download

Manual de teologia franciscana.txt

Mar, I. Edicio del text de la Real de Mallorca, amb les variants de tots els manuscrits confessors' manual which the editor claims is the first of its kind within the . liothek' de Munic, 1, Volums amb textos Catalans, B, Facultat de Teologia,. pp., is a episodi de la "Qiiestio Franciscana" a Catalunya', Estudios Francisca.